با توجه به مشکلاتی که ممکن است در ارتباط با سرویس سما وجود داشته باشد پیشنهاد میشود بعد از اولین ورود از طریق سمااز
NAVID
استفاده نمایید.